KHÔNG ĐỀ

 

                    KHÔNG ĐỀ

                                     

                     

 

                     Giọt nước
                           lăn về biển

                     Mây đen
                           kéo ngược ngàn

                     Vạt cỏ ? còn kia
                            Còn đâu vòm đại thụ !

                     Giật mình
                            cơn bão tan !

 

 

phuongha

Không đề vì không có đề
Bão tan mất vía còn chi giật mình
mau mà năm ngoái vũng sinh
Bão vào chủ tịch đinh nịnh uống trà
May có chủ tịch báo nhà
Không đề bão đến để mà có thơ

Bác Tê Tê

TB

Lại sóng thần
ào tới
Mây quá mù
đổ mưa
Gió! Gió ào
bão lớn
Tùng Bách
Ngồi
Ngâm thơ...